×
×

Mobilitetshus med flexibilitet för framtiden

Mobilitetshus med flexibilitet för framtiden

I den nya stadsdelen Norra Riksby, strax söder om Bromma flygplats, utformar Urban Design ett mobilitetshus med olika servicefunktioner som ska underlätta för de som ska bo och arbeta i området. Projektet är än så länge i ett tidigt skede då detaljplanen förväntas antas i slutet av året. 

— I de flesta stadsutvecklingsprojekt bygger man idag parkeringsgarage under husen, men på grund av markförhållandena är det inte möjligt i Riksby. Därför har man valt att samla parkering och andra mobilitetsfunktioner i en och samma byggnad, något som även underlättar vardagslivet för de boende, säger Helena Glantz, ansvarig arkitekt på Urban Design.

Förutom parkeringsplatser är tanken att det i mobilitetshuset ska finnas möjlighet till lådcykelpool och att hyra cykelplatser med möjlighet att ladda sin elcykel. Byggnaden kommer dessutom att rymma utlämningsboxar för paket, en restauranglokal och på översta våningen finns möjlighet att bygga en kontorslokal. Utöver detta så ska huset ge plats åt en pumpstation för fjärrvärme och en elnätsstation. 

Att utforma en byggnad med så många olika typer funktioner är en utmaning. Exempelvis skapar en pumpstation vibrationer som riskerar att spridas till andra delar av huset. För att skydda byggnaden finns en dilatationsfog inritad som ska minska vibrationerna. Och även om byggnadens funktioner är bestämda idag så kan behovet variera över tid, något som Urban Design har tagit höjd för i sin gestaltning. Bjälklaget är ritat med en höjd som tillåter olika verksamheter, så om parkeringen en dag inte behövs kan dessa ytor byggas om till exempelvis kontor. För Urban Design är resiliens en viktig utgångspunkt när vi planerar för byggnader i tidiga skeden. 

— Byggnadens utformning är indelad i tre delar, en förhöjd sockelvåning, ett antal ovanliggande våningar samt en indragen takvåning. Sockelvåningen är klädd i tegel som är vald för att huset ska åldras vackert och därmed bidra till att byggnaden förhoppningsvis får stå kvar länge. Merparten av fasaden är sedan täckt av en träpanel med smala träribbor. Tanken är att gestaltningen ska föra tankarna till en träask som har trätts på en tegelbox, säger Livia Winkler, arkitekt på Urban Design. 

För att bryta upp fasaden ytterligare finns stora glasade partier markerar entréerna och en glasad hörnlokal som är tänkt att rymma café eller restaurangverksamhet. Då delen av byggnaden som rymmer pumpstationen har en sluten fasad har det varit viktigt att få till en levande bottenvåning för fasaden som vetter mot gatan. 

— Det har resulterat i att vi har jobbat mycket med grönska och sittplatser för att skapa en trevlig miljö. På taket planerar vi även för en stadsodling där boende kan hyra odlingslådor, en idé som vi är glada över fick gehör hos Stockholms Parkering och Stadsbyggnadskontoret. Stadsodlingen kommer att kunna nås direkt från gatan via en utanpåliggande trappa eller med hiss via trapphuset, säger Helena Glantz. 

Detaljplanen för mobilitethuset har varit ute på granskning och förhoppningen är att planen antas i stadsbyggnadsnämnden i december.

Mer om projektet >

  

No Comments

Post A Comment